API tạo Index trong Elasticsearch – Hướng dẫn tạo Index Elasticsearch

API tạo Index trong Elasticsearch – Hướng dẫn tạo Index Elasticsearch

(Xem thêm: Hướng dẫn các API trong Elasticsearch)

(Xem thêm:  API xóa Index trong Elasticsearch)

(Xem thêm: API liệt kê Index trong Elasticsearch)

Trong các ví dụ API Elasticsearch, mình sẽ dùng postman để gửi request

API tạo Index trong Elasticsearch

Để tạo Index trong Elasticsearch ta dùng method PUT với url /

PUT /{index_name}

Ví dụ tạo index có tên là customer với các cài đặt mặc định

PUT localhost:9200/customer

API tạo Index trong Elasticsearch - Hướng dẫn tạo Index Elasticsearch

Trường hợp, index đã tồn tại thì nó sẽ báo lỗi:

Trường hợp, index đã tồn tại thì nó sẽ báo lỗi:

Cài đặt các field, số replica set, số shard khi tạo Index

Thiết lập số replica set, shard khi tạo Index:

PUT /index_name
{
  "settings" : {
    "index" : {
      "number_of_shards" : 3, 
      "number_of_replicas" : 2 
    }
  }
}

Mặc định number_of_shard = 5 và number_of_replicas = 1

Thiết lập các field khi tạo Index:

PUT /index_name
{
  "mappings" : {
    "type1" : {
      "properties" : {
        "name" : { "type" : "text" }
      }
    }
  }
}

Ví dụ: tạo index user với số shard là 3 và replica = 1

Thiết lập số replica set, shard khi tạo Index:

Lưu ý về quy tắc đặt tên Index:

 • Chỉ được đặt tên index bằng chữ in thường
 • Không bao gồm các ký tự \/*?"<>|, ` ` (khoảng trắng / dấu cách), ,#
 • Từ Elasticsearch 7+ không được sử dụng ký tự :
 • Không được bắt đầu bằng các ký tự  -_+
 • Không thể là . hoặc .., tuy nhiên có thể dùng ký tự . và kết hợp với các ký tự khác
 • Không được dài hơn 255 bytes

Okay, Done!

References:

https://www.elastic.co/guide/…/indices-create-index.html

stackjava.com