API cập nhật dữ liệu – Update document Elasticsearch

API cập nhật dữ liệu – Update document Elasticsearch.

(Xem thêm: Hướng dẫn Elasticsearch)

Trong các ví dụ API Elasticsearch, mình sẽ dùng postman để gửi request

API Update document Elasticsearch.

Có 2 cách để cập nhật, chỉnh sửa document trong Elasticsearch.

Cách 1: Modifiy document bằng method PUT

PUT /index_name/type_name/id
{
  "field": "data"
}

Ví dụ:

Update trường username và password cho type customer của index stackjava với id document là 1

API cập nhật dữ liệu – Update document Elasticsearch

Những field mà bạn không truyền vào nó sẽ hiểu là bạn truyền null, ví dụ ở trong trường hợp trên mình không có field password thì nó sẽ hiểu là bạn muốn cập nhật password thành null.

Trường hợp document chưa tồn tại thì nó sẽ tự động tạo ra.

Cách 2: Update document bằng method POST

POST /index_name/type_name/id
{
  "field": "data"
}

Update document bằng method POST có tác dụng tương đương với method PUT

Tuy nhiên bản chất của việc update document bằng method POST khác với method PUT ở chỗ là method PUT sẽ replace / sửa lại dữ liệu trên document đã có còn method POST là xóa document cũ đi (nếu có tồn tại) và tạo 1 document mới.

 

Okay, Done!

 

References:

https://www.elastic.co/guide/…/_updating_documents.html

https://www.elastic.co/guide/…/_modifying_your_data.html

stackjava.com