Hướng dẫn cấu hình Elasticsearch, Truy cập từ xa Elasticsearch

Hướng dẫn cấu hình Elasticsearch, Truy cập từ xa Elasticsearch

(Xem thêm: Hướng dẫn Elasticsearch)

Cấu hình Elasticsearch trên Ubuntu / Linux

Mặc định sau khi cài đặt, folder chứa các file cấu hình của Elasticsearch sẽ là: /etc/elasticsearch

Hướng dẫn cấu hình Elasticsearch, Truy cập từ xa Elasticsearch

Trong đó file quan trọng nhất là elasticsearch.yml nó sẽ chứa các cấu hình về host, port…

Các file log4j2.properties cấu hình thông tin log, các file users* role* cấu hình thông tin user truy cập Elasticsearch.

Mặc định các file log sẽ chứa ở /var/log/elasticsearch, các bạn có thể sửa lại folder log trong file elasticsearch.yml

Cấu hình Elasticsearch trên Ubuntu / Linux

Cấu hình Elasticsearch trên window

Khác với Ubuntu, khi cài đặt Elasticsearch trên Window ta có thể lựa chọn ngay folder chứa data, các file cấu hình và log.

Hướng dẫn cài đặt Elasticsearch trên Windows 10

Ví dụ trên, mình

Lưu data của Elasticsearch tại C:\ProgramData\Elastic\Elasticsearch\data 

Cấu hình Elasticsearch trên window

Các file cấu hình Elasticsearch lưu tại C:\ProgramData\Elastic\Elasticsearch\config

Cấu hình Elasticsearch trên window

Các file log lưu tại C:\ProgramData\Elastic\Elasticsearch\logs

Cấu hình Elasticsearch trên window

Các thông tin cấu hình trong file elasticsearch.yml

Một số thông tin cấu hình mặc định trong file ealsticsearch.yml

Cluster name, node name, node port…

bootstrap.memory_lock: false
## tên cluster
cluster.name: elasticsearch-superman
## cổng chạy elasticsearch
http.port: 9200
## cấu hình node cho trường hợp dùng kết hợp nhiều server elasticsearch
node.data: true
node.ingest: true
node.master: true
## tên node
node.name: DESKTOP-G8Q40N2-superman
## thư mục chứa data
path.data: C:\ProgramData\Elastic\Elasticsearch\data
## thư mục chứa log
path.logs: C:\ProgramData\Elastic\Elasticsearch\logs
transport.tcp.port: 9300
xpack.license.self_generated.type: basic
xpack.security.enabled: false
## số phân đoạn của index khi tạo
index.number_of_shards: 5
## số bản sao của index khi tạo
index.number_of_replicas: 1

Một số lựa chọn cấu hình khác:

Truy cập từ xa Elasticsearch

network.host: 192.168.0.1: public các địa chỉ ip của server elasticsearch.

Ví dụ bạn để là 127.0.0.1thì chỉ có thể truy cập Elasticsearch từ local, 192.168.0.1 là LAN IP thì bạn có thể truy cập Elasticsearch từ các mấy trong cùng mạng LAN… bạn có thể truyền nhiều ip vào network.host bằng cách phân cách nhau bởi dấu phẩy.

Nếu bạn muốn cho phép truy cập Elasticsearch qua tất cả các IP thì có thể truyền 0.0.0.0 như thế có thể truy cập qua LAN IP, Public IP, domain…

Tắt chức năng xóa toàn bộ index bằng thẻ _all

action.destructive_requires_name: true

 

Okay, Done!

References:

https://www.elastic.co/guide/…/settings.html

stackjava.com