Hướng dẫn các API trong Elasticsearch

Hướng dẫn các API trong Elasticsearch.

(Xem lại: Hướng dẫn Elasticsearch)

Trong các ví dụ API Elasticsearch, mình sẽ dùng postman để gửi request.

Để định dạng dữ liệu trả về của mỗi API, các bạn thêm tham số ?format=yaml vào cuối mỗi API, định dạng trả về có thể là text, json, yaml…

Các API đọc thông tin hệ thống:

 1. API hiển thị thông tin node, cluster, version trong Elasticsearch

Các API thêm/sửa/xóa Index

 1. API tạo Index trong Elasticsearch.
 2. API liệt kê, hiển thị các Index trong Elasticsearch
 3. API xóa Index trong Elasticsearch

Các API thêm/sửa/xóa type

 1. API liệt kê, hiển thị các Type, Mapping trong Elasticsearch

Các API thêm/sửa/xóa document

 1. API tạo dữ liệu – Insert, thêm dữ liệu vào Elasticsearch
 2. API Lấy document theo Id, Select document Elasticsearch
 3. API đọc dữ liệu – Tìm kiếm dữ liệu, document Elasticsearch
 4. API cập nhật dữ liệu – Update document Elasticsearch
 5. API xóa dữ liệu – Delete document Elasticsearch
 6. Truy vấn document – dữ liệu Elasticsearch với công cụ Elasticsearch Head.

 

References:

https://www.elastic.co/guide/…/current/index.html

stackjava.com