Code ví dụ Spring Boot – Spring Data Elasticsearch (ElasticsearchTemplate, ElasticsearchRepository)

Code ví dụ Spring Boot – Spring Data Elasticsearch (ElasticsearchTemplate, ElasticsearchRepository).

(Xem lại: Hướng dẫn Elasticsearch)

Các công nghệ sử dụng:

Khởi tạo Index, Type Elasticsearch

Khi Spring Data kết nối tới Elasticsearch, nếu các Index, Type tương ứng chưa tồn tại thì nó sẽ tự động được tạo mới. Do đó chúng ta chỉ cần khởi động Elasticsearch trước khi chạy project là được.

Code ví dụ

Ở bài này mình sẽ tạo ví dụ thêm, sửa, xóa, lấy dữ liệu từ Elasticsearch.

spring starter project

Code ví dụ Spring Boot - Spring Data Elasticsearch (ElasticsearchTemplate, ElasticsearchRepository) Code ví dụ Spring Boot - Spring Data Elasticsearch (ElasticsearchTemplate, ElasticsearchRepository)

Cấu trúc Project

Code ví dụ Spring Boot - Spring Data Elasticsearch (ElasticsearchTemplate, ElasticsearchRepository)

File cấu hình Spring Boot

Trong file cấu hình Spring Boot ta khai báo các thông tin kết nối tới Elasticsearch.

elasticsearch.clustername = stackjava-cluster
elasticsearch.host = localhost
elasticsearch.port = 9300

Để kiểm tra lại thông tin cluster bạn có thể dùng API GET _cluster/health

Phần port là port của node chứ không phải port của server Elasticsearch nhé, thông thường port Elasticsearch là 9200 còn port của node là 9300 để kiểm tra lại thông tin node bạn có thể dùng API GET /_nodes

(Xem lại: Cấu hình Elasticsearch)

File entities

package stackjava.com.sbelasticsearch.entities;

import org.springframework.data.annotation.Id;
import org.springframework.data.elasticsearch.annotations.Document;

@Document(indexName = "stackjava", type = "customer")
public class Customer {

 @Id
 private String id;
 private String name;
 private String address;

 // getter - setter
}
 • Annotation @Document tương tự như annotation @Table khi làm việc với JPA, nó sẽ thực hiện mapping class với index, type tương ứng, ví dụ ở đây sẽ mapping với type customer của index stackjava
 • Annotation @Id đánh dấu khóa chính, nếu bạn không truyền id lúc insert thì nó sẽ tự động tạo id cho bạn.

File Repository

package stackjava.com.sbelasticsearch.repositoy;

import java.util.List;

import org.springframework.data.elasticsearch.repository.ElasticsearchRepository;
import org.springframework.stereotype.Repository;

import stackjava.com.sbelasticsearch.entities.Customer;

@Repository
public interface CustomerRepository extends ElasticsearchRepository<Customer, String>{
 
 List<Customer> findByName(String name);

}

Phần repository sẽ sử dụng Spring Data, ở đây mình thừa kế ElasticsearchRepository.

ElasticsearchRepositorygiống với JpaRepository (database sql) hay MongoRepository (database mongodb) nó cũng định nghĩa sẵn các method như findAllfindByIdremovesave… và cũng hỗ trợ cả Query Creation

File cấu hình bean

package stackjava.com.sbelasticsearch.configuration;

import java.net.InetAddress;

import org.elasticsearch.client.Client;
import org.elasticsearch.client.transport.TransportClient;
import org.elasticsearch.common.settings.Settings;
import org.elasticsearch.common.transport.InetSocketTransportAddress;
import org.elasticsearch.transport.client.PreBuiltTransportClient;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.data.elasticsearch.core.ElasticsearchOperations;
import org.springframework.data.elasticsearch.core.ElasticsearchTemplate;
import org.springframework.data.elasticsearch.repository.config.EnableElasticsearchRepositories;

@Configuration
@EnableElasticsearchRepositories(basePackages = "stackjava.com.sbelasticsearch.repositoy")
public class BeanConfig {

  @Value("${elasticsearch.host}")
  private String esHost;

  @Value("${elasticsearch.port}")
  private int esPort;

  @Value("${elasticsearch.clustername}")
  private String esClusterName;

  @Bean
  public Client client() throws Exception {
    Settings esSettings = Settings.builder()
    		.put("client.transport.sniff", true)
        .put("cluster.name", esClusterName)
        .build();

    TransportClient client = new PreBuiltTransportClient(esSettings);
    client.addTransportAddress(new InetSocketTransportAddress(InetAddress.getByName(esHost), esPort));
    return client;
  }

  @Bean
  public ElasticsearchOperations elasticsearchTemplate() throws Exception {
    return new ElasticsearchTemplate(client());
  }
}

Để sử dụng ElasticsearchRepository thì bạn cần phải định nghĩa bean ElasticsearchTemplate và apply bean này cho các class ElasticsearchRepository

Ở đây mình sẽ tạo các bean từ thông tin trong file application.properties

Trong bài tới mình sẽ hướng dẫn sử dụng spring-data-jest, nó sẽ tự động cấu hình các thông tin này, ta chỉ cần khai báo uri kết nối tới elasticsearch là được.

(Code ví dụ Spring Data Jest – Elasticsearch)

File chạy, demo

package stackjava.com.sbelasticsearch;

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.context.ApplicationContext;

import stackjava.com.sbelasticsearch.entities.Customer;
import stackjava.com.sbelasticsearch.repositoy.CustomerRepository;

@SpringBootApplication
public class SbElasticsearchApplication {

 public static void main(String[] args) {
  ApplicationContext context = SpringApplication.run(SbElasticsearchApplication.class, args);
  CustomerRepository customerRepository = context.getBean(CustomerRepository.class);
  
  System.out.println("---------- Demo insert ----------------");
  Customer customer = new Customer();
  customer.setName("sena");
  customer.setAddress("ha noi");
  customerRepository.save(customer);
  Customer customer2 = new Customer();
  customer2.setId("1");
  customer2.setName("kai");
  customer2.setAddress("london");
  customerRepository.save(customer2);
  System.out.println("saved!");
  
  System.out.println("---------- Demo findAll ----------------");
  customerRepository.findAll().forEach(c -> System.out.println(c));

  System.out.println("\n---------- Demo find name = 'sena' ----------------");
  customerRepository.findByName("sena").forEach(c -> System.out.println(c));

  System.out.println("\n---------- Demo delete id = '1' ----------------");
  Customer customerDelete = customerRepository.findById("1").orElse(null);
  if (customerDelete != null) {
   customerRepository.delete(customerDelete);
  }
  System.out.println("Deleted!");

  System.out.println("\n---------- Demo findAll after delete ----------------");
  customerRepository.findAll().forEach(c -> System.out.println(c));

 }
}

Kết quả:

---------- Demo insert ----------------
saved!
---------- Demo findAll ----------------
Customer [id=Staj02UBCV3mCWTnCw3N, name=sena, address=ha noi]
Customer [id=1, name=kai, address=london]

---------- Demo find name = 'sena' ----------------
Customer [id=Staj02UBCV3mCWTnCw3N, name=sena, address=ha noi]

---------- Demo delete id = '1' ----------------
Deleted!

---------- Demo findAll after delete ----------------
Customer [id=Staj02UBCV3mCWTnCw3N, name=sena, address=ha noi]

Chạy lệnh curl localhost:9200/stackjava/customer/_search?pretty để xác nhận lại dữ liệu trong elasticsearch

Chạy lệnh curl localhost:9200/stackjava/customer/_search?pretty để xác nhận lại dữ liệu trong elasticsearch

 

Okay, Done!

Download code ví dụ trên tại đây.

 

References:

https://docs.spring.io/…/elasticsearch

https://www.elastic.co/…/cluster-health.html

https://www.elastic.co/…/cluster-nodes-info.html

stackjava.com