API liệt kê, hiển thị các Type, Mapping trong Elasticsearch

API liệt kê, hiển thị các Type, Mapping trong Elasticsearch

(Xem thêm: Hướng dẫn Elasticsearch)

Trong các ví dụ API Elasticsearch, mình sẽ dùng postman để gửi request

Hiển thị, select type trong Elasticsearch

Để hiển thị, lấy danh sách các type / mapping trong Elasticsearch ta dùng method GET với thẻ _mapping

Thẻ _mapping dùng để lấy danh sách mapping như có những index nào, index gồm những type nào, type gồm những fields nào…

Hiển thị danh sách tất cả các type, mapping trong Elasticsearch

GET /_all/_mapping

GET /_mapping

Hiển thị danh sách các type, mapping trong một index

GET /index_name/_mapping

Hiển thị mapping, các fields trong 1 type

GET /index_name/type_name/_mapping

Ví dụ: hiển thị các type, mapping trong index stackjava

GET localhost:9200/stackjava/_mapping

API liệt kê, hiển thị các Type, Mapping trong Elasticsearch

Kết quả: index stackjava có 1 type là customer, trong type customer có 2 fields là country(dữ liệu dạng text) và name (dữ liệu dạng text)

 

Okay, Done!

References:

https://www.elastic.co/guide/…/indices-get-mapping.html

stackjava.com