API xóa dữ liệu – Delete document trong Elasticsearch

API xóa dữ liệu – Delete document trong Elasticsearch.

(Xem thêm: Hướng dẫn Elasticsearch)

Trong các ví dụ API Elasticsearch, mình sẽ dùng postman để gửi request

Xóa dữ liệu trong Elasticsearch

Có 2 cách xóa dữ liệu trong Elasticsearch là dùng method DELETE hoặc dùng method POST với thẻ _delete_by_query

Cách 1: Sử dụng DELETE API

DELETE /index_name/type_name/id

Ví dụ xóa document có id = 1 nằm trong type customer của index stackjava

API xóa dữ liệu – Delete document trong Elasticsearch

Cách 2: Xóa document bằng Query API

Để xóa document bằng Query API ta dùng method POST với thẻ _delete_by_query

Cú pháp:

POST /index_name/type_name/_delete_by_query
{
  "query": { 
    "match": {
      "message": "some message"
    }
  }
}

Với cách này ta có thể xóa document theo nhiều điều kiện khác nhau, thay vì chỉ xóa theo id như method DELETE

Ví dụ xóa tất cả document có name = "sena" ở trong type customer của index stackjava

 

API xóa dữ liệu – Delete document trong Elasticsearch

 

Okay, Done!

References:

https://www.elastic.co/guide/…/docs-delete.html

https://www.elastic.co/guide/…/docs-delete-by-query.html

stackjava.com