API Hiển thị thông tin node, cluster, version trong Elasticsearch

API Hiển thị thông tin node, cluster, version trong Elasticsearch.

(Xem thêm: Hướng dẫn các API trong Elasticsearch)

Trong các ví dụ API Elasticsearch, mình sẽ dùng postman để gửi request, các bạn có thể dùng các phần mềm rest client khác để gửi, còn nếu gửi bằng trình duyệt thì chỉ có thể áp dụng được api với method GET/POST.

API Hiển thị thông tin node, cluster, version

Tất cả các request tới api đều gửi tới tới địa chỉ là host:port (Ví dụ: localhost:9200) với url và HTTP Method riêng cho từng loại api.

API Hiển thị thông tin version, cluster 

GET /

API Hiển thị thông tin node, cluster, version trong Elasticsearch

API Hiển thị chi tiết thông tin node:

GET /_cat/nodes

API Hiển thị chi tiết thông tin node:

Hoặc:

GET /_cat/master

Hiển thị chi tiết thông tin node:

 

Okay, Done!

References:

https://www.elastic.co/guide/…/cat.html

 

stackjava.com