API Lấy document theo Id, Select document Elasticsearch

API Lấy document theo Id, Select document Elasticsearch

(Xem thêm: Hướng dẫn Elasticsearch)

Trong các ví dụ API Elasticsearch, mình sẽ dùng postman để gửi request

API get document Elasticsearch.

GET /index_name/type_name/id

Ví dụ:

Lấy document có id = 1 trong type player của index stackjava

API Lấy document theo Id, Select document Elasticsearch

Tuy nhiên trong dữ liệu trả về có khá nhiều field không cần thiết như index name, version…
Để lấy data của mỗi document ta dùng thêm thẻ _source vào sau url

GET /index_name/type_name/id/_source

Ví dụ:

API Lấy document theo Id, Select document Elasticsearch

Trường hợp chỉ muốn lấy 1 số field trong document ta dùng tham số _source=field1,field2

Ví dụ chỉ lấy trường name:

API Lấy document theo Id, Select document Elasticsearch

Trường hợp document cần lấy không tồn tại thì nó sẽ trả về HTTP code = 404:

Trường hợp document cần lấy không tồn tại thì nó sẽ trả về HTTP code = 404:

 

Okay, Done!

References:

https://www.elastic.co/guide/…/get-doc.html

stackjava.com