Hướng dẫn cài đặt Elasticsearch trên Ubuntu 16.04

Hướng dẫn cài đặt Elasticsearch trên Ubuntu 16.04

(Xem thêm: Hướng dẫn Elasticsearch)

(Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt Elasticsearch trên Windows 10)

Yêu cầu

Elasticsearch yêu cầu Java 8 trở lên và phải thiết lập biến môi trường JAVA_HOME cho java, do đó trước khi cài Elasticsearch, hãy chắc chắn rằng bạn đã cài Java version >= 8 trên máy rồi nhé.

Kiểm tra bằng lệnh java -version để biết máy máy mình đã cài Java chưa và phiên bản Java đang cài là bao nhiêu:

kiểm tra version java ubuntu

Kiểm tra biến môi trường JAVA_HOME đã được thiết lập chưa bằng lệnh: echo $JAVA_HOME

Kiểm tra biến JAVA_HOME vừa thiết lập

(Xem lại: Cài đặt Java và thiết lập biến môi trường trên Ubuntu)

Cài đặt Elasticsearch

Download và cài đặt Elasticsearch PGP Key bằng lệnh sau:

wget -qO - https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add -

Để cài đặt Elasticsearch trên Ubuntu ta có 2 cách là cài từ Repository hoặc cài từ file .deb

Cách 1: Cách Elasticsearch bằng APT Repository

Cài gói apt-transport-https

sudo apt-get install apt-transport-https

Lưu định nghĩa repository vào /etc/apt/sources.list.d/elastic-6.x.list:

(Repository mặc định ko có elasticsearch)

echo "deb https://artifacts.elastic.co/packages/6.x/apt stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/elastic-6.x.list

Cài đặt Elasticsearch bằng lệnh:

sudo apt-get update && sudo apt-get install elasticsearch

Done!

Cách 2: cài đặt elasticsearch bằng gói .deb

Chạy các lệnh dưới đây để tải và cài đặt elasticsearch bằng file .deb

wget https://artifacts.elastic.co/downloads/elasticsearch/elasticsearch-6.4.0.deb
wget https://artifacts.elastic.co/downloads/elasticsearch/elasticsearch-6.4.0.deb.sha512
shasum -a 512 -c elasticsearch-6.4.0.deb.sha512 
sudo dpkg -i elasticsearch-6.4.0.deb

Done!

Chạy elasticsearch.

Elasticsearch sau khi được cài đặt sẽ không tự động chạy.
Để khởi động, start, stop elasticsearch ta làm như sau:
Kích hoạt serivce elasticsearch và tự động start khi khởi động máy:
sudo /bin/systemctl daemon-reload
sudo /bin/systemctl enable elasticsearch.service

Để start, stop, xem thông tin service elasticsearch ta dùng các lệnh sau:

sudo systemctl start elasticsearch
sudo systemctl stop elasticsearch
sudo systemctl status elasticsearch

Demo:

Start elasticsearch và xem trạng thái:

Hướng dẫn cài đặt Elasticsearch trên Ubuntu 16.04

Sau khi cài đặt và start serice elasticsearch, mặc định elasticsearch sẽ chạy trên cổng 9200.

Các bạn có thể dùng lệnh curl localhost:9200  hoặc truy cập url localhost:9200 trên trình duyệt để xem thông tin elasticsearch:

xem thông tin elasticsearch trên ubuntu thông tin cài đặt elasticsearch trên ubuntu

Gỡ bỏ elasticsearch

– Remove previous versions of ElasticSearch:

sudo apt-get --purge autoremove elasticsearch

– Remove the ElasticSearch directories:

sudo rm -rf /var/lib/elasticsearch/
sudo rm -rf /etc/elasticsearch

Okay, Done!

References:

https://www.elastic.co/…/current/deb.html

stackjava.com