API liệt kê, hiển thị các Index trong Elasticsearch

API liệt kê, hiển thị các Index trong Elasticsearch

(Xem thêm: Hướng dẫn các API trong Elasticsearch)

(Xem thêm: Hướng dẫn  API xóa Index trong Elasticsearch)

(Xem thêm: Hướng dẫn API tạo Index trong Elasticsearch)

Trong các ví dụ API Elasticsearch, mình sẽ dùng postman để gửi request

API liệt kê, hiển thị các Index trong Elasticsearch

GET /_cat/indices

Trong server Elasticsearch của mình hiện đang có 3 index là “customer”, “player” và “user”

Hiển thị các index trong elasticsearch

  • Sử dụng thêm tham số v trong url để liệt kê tên các trường

API liệt kê, hiển thị các Index trong Elasticsearch

  • Sử dụng thêm tham số format=json để hiển thị kết quả dưới dạng json

API liệt kê, hiển thị các Index trong Elasticsearch

 

Okay, Done!

References:

https://www.elastic.co/guide/…/_list_all_indices.html

stackjava.com