Apache HttpComponents là gì? Hướng dẫn sử dụng Apache HttpComponents.

Apache HttpComponents là gì? Hướng dẫn sử dụng Apache HttpComponents.

Apache HttpComponents là gì?

Apache HttpComponent là một dự án (thư viện) dùng để gửi http request và các giao thức liên quan bằng ngôn ngữ Java.

Apache HttpComponent được tạo bảo Apache, viết bằng Java và miễn phí.

(Xem thêm các thư viện khác của Apache: https://stackjava.com/category/apache)

Với thư viện Apache HttpComponent bạn có thể dễ dàng tạo các ứng dụng REST client như Postman, kiểm thử hiệu năng giống như Apache JMeter, thực hiện demo ví dụ DDOS (gửi nhiều request tới 1 server)…

Các thành phần của HttpComonents

 Apache HttpComponents là gì? Hướng dẫn sử dụng Apache HttpComponents.

HttpCore là một tập hợp các thành phần tương ứng với xử lý HTTP ở mức tối thiểu như định nghĩa request, response…

HttpClient được cài đặt dựa trên HttpCore, được sử dụng để quản lý trạng thái, kết nối HTTP

Asynch HttpClient cài đặt dựa trên HttpCore và HttpClient dùng để xử lý những trường hợp có nhiều kết nối đồng thời.

Commons HttpClient hay phiên bản HttpClient 3.x. (Hiện tại được khuyên dùng chuyển sang HttpClient 4.x.)

Code ví dụ

Code ví dụ gửi http get request bằng Java (HttpClient).

Code ví dụ download file bằng Java (HttpClient)

Code ví dụ gửi http request (method POST: html form, json data)

Code ví dụ upload file với HttpClient

 

Code ví dụ gửi http request (method: head, delete, put, path, option

(https://www.w3schools.com/tags/ref_httpmethods.asp))

Ví dụ tùy chọn cookies, header khi gửi request.

Apache HttpComponents là gì? Hướng dẫn sử dụng Apache HttpComponents. stackjava.com

References:

https://hc.apache.org/

https://hc.apache.org/httpcomponents-core-ga/tutorial/html/index.html

https://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/tutorial/html/

stackjava.com