SPRING MVC SECURITY LOGO

Code ví dụ Spring Security Hibernate 5 + Database MySQL

Code ví dụ Spring Security Hibernate 5 + Database MySQL (Xem lại: Code ví dụ Spring Hibernate, Code ví dụ Spring Hibernate Transaction.) Ở bài này mình sẽ thực hiện ví dụ sử dụng Spring Hibernate kết nối với MySQL để xác thực với Spring Security. Các công nghệ sử dụng: Spring 5.0.2.RELEASE Spring Security 5.0.2.RELEASE Hibernate 5.2.12.Final Read more about Code ví dụ Spring Security Hibernate 5 + Database MySQL[…]

SPRING MVC SECURITY LOGO

Code ví dụ Spring Security login với JDBC, Database MySQL

Code ví dụ Spring Security login với JDBC, Database MySQL. Ở bài này mình sẽ thực hiện ví dụ sử dụng Spring JDBC kết nối với MySQL để xác thực với Spring Security. Các công nghệ sử dụng: Spring 5.0.2.RELEASE Spring Security 5.0.2.RELEASE Maven Tomcat JDK 1.8 Eclipse + Spring Tool Suite Tạo Database spring-security.sql Tạo Read more about Code ví dụ Spring Security login với JDBC, Database MySQL[…]

SPRING MVC SECURITY LOGO

CRSF là gì? Phòng chống CRSF với Spring Security

CRSF là gì? Phòng chống CRSF với Spring Security CRSF là gì? CSRF hay còn gọi là là “session riding“, “XSRF“, “one-click attack” CSRF ( Cross Site Request Forgery) là kỹ thuật tấn công bằng cách sử dụng quyền chứng thực của người dùng đối với một website. Hiểu một cách nôm na, đây là Read more about CRSF là gì? Phòng chống CRSF với Spring Security[…]

SPRING MVC SECURITY LOGO

Code ví dụ Spring Security, Tạo form login – XML Config

Code ví dụ Spring Security, Tạo form login – XML Config Các công nghệ sử dụng: Spring 5.0.2.RELEASE Spring Security 5.0.2.RELEASE Maven Tomcat JDK 1.8 Eclipse + Spring Tool Suite Code ví dụ Spring MVC Security: Tạo, đăng ký form login tùy chỉnh – XML Config. Hướng dẫn cấu hình config ví dụ Spring MVC Security Read more about Code ví dụ Spring Security, Tạo form login – XML Config[…]

SPRING MVC SECURITY LOGO

Code ví dụ Spring MVC Security Hello World – XML Config

Code ví dụ Spring MVC Security Hello World – XML Config Các công nghệ sử dụng: Spring 5.0.2.RELEASE Spring Security 5.0.2.RELEASE Maven Tomcat JDK 1.8 Eclipse + Spring Tool Suite Code ví dụ Spring MVC Security Hello World – XML Config. Hướng dẫn cấu hình config ví dụ Spring MVC Security với XML: Tạo account, phân Read more about Code ví dụ Spring MVC Security Hello World – XML Config[…]

spring thymeleaf logo

Code ví dụ gửi email – gmail với Thymeleaf + Spring

Code ví dụ gửi email – gmail với Thymeleaf + Spring (Xem lại: Gửi gmail bằng Java) (Xem lại: Gửi email – gmail với Spring) Code chi tiết ví dụ gửi email sử dụng spring + thymeleaf, cách cấu hình email, template email. Trong bài này mình sẽ thực hiện gửi email với định dạng Read more about Code ví dụ gửi email – gmail với Thymeleaf + Spring[…]

spring thymeleaf logo

Code ví dụ đa ngôn ngữ với Thymeleaf Internationalization / i18n

Code ví dụ đa ngôn ngữ với Thymeleaf Internationalization i18n Code ví dụ chi tiết hiển thị đa ngôn ngữ với thymeleaf, cách cấu hình, giải thích các bean và các thẻ. Để thực hiện đa ngôn ngữ với Thymleaf, ta chia ngôn ngữ ra các file .properties (mỗi ngôn ngữ 1 file, kết thúc Read more about Code ví dụ đa ngôn ngữ với Thymeleaf Internationalization / i18n[…]

spring thymeleaf logo

Code ví dụ hiển thị List, Set, Map với Thymeleaf

Code ví dụ hiển thị List, Set, Map với Thymeleaf Code ví dụ hiển thị danh sách, collection (List, Set, Map) với Spring + Thymeleaf Để hiển thị danh sách với Thymeleaf, ta sử dụng thẻ th:each Ví dụ: <ul th:if=”${listUser != null && !listUser.empty}”> <li th:each=”user: ${listUser}” th:text=”${user.name}”></li> </ul> Hiển thị List, Set, Map Read more about Code ví dụ hiển thị List, Set, Map với Thymeleaf[…]

spring thymeleaf logo

Submit form với Thymeleaf, Code ví dụ Spring Thymeleaf Form

Submit form với Thymeleaf, Code ví dụ Spring Thymeleaf Form (Xem lại Xử lý form với Spring MVC) Code ví dụ xử lý form với Spring Thymeleaf, giới thiệu và giải thích các thẻ khi xử lý form bằng thymeleaf. Xử lý Form với Spring Thymeleaf Các công nghệ sử dụng trong bài viết này Read more about Submit form với Thymeleaf, Code ví dụ Spring Thymeleaf Form[…]

spring thymeleaf logo

Code ví dụ Spring MVC Thymeleaf Hello – dùng annotation config

Code ví dụ Spring MVC Thymeleaf Hello – dùng annotation config Code ví dụ Spring MVC Thymeleaf Hello – dùng xml config Hướng dẫn chi tiết cấu hình project Spring MVC + Thymeleaf sử dụng annotation config, giải thích các bean, các thuộc tính trong bean config. (Xem lại Ví dụ Spring MVC Hello sử dụng Read more about Code ví dụ Spring MVC Thymeleaf Hello – dùng annotation config[…]

stackjava.com